REKRUTACJA

Zasady rekrutacji
do czteroletniego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
w Dąbrowie Górniczej
na rok szkolny 2019/2020I. O przyjęciu decydują:
 • wynik egzaminu ósmoklasisty
 • osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 • średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły
 • ocena zachowania
II. Wymagane dokumenty:
 • Wypełnione przez ucznia i jego rodziców podanie o przyjęcie do liceum (formularz można otrzymać w sekretariacie szkoły lub POBIERZ TUTAJ )
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 • Oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
 • Dwie fotografie (podpisane na odwrocie).
 • Kserokopia skróconego aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego dane kandydata.
 • Zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach ucznia (np. zdobyciu tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego, olimpiady, osiągnięć sportowych).

Podania oraz inne wymagane dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 8.30-15.30, przy ul. Kościelnej 6, pokój nr 4.

DANE KONTAKTOWE - KLIKNIJ
O przyjęciu do szkoły kandydatów spełniających podane kryteria decyduje kolejność składania dokumentów. Świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy dołączyć w czerwcu do dokumentów złożonych wcześniej.

Procedura rekrutacji obejmuje rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły oraz podpisanie umowy kształcenia.

AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
POD PATRONATEM:
WYŻSZEJ SZKOŁY PLANOWANIA STRATEGICZNEFGO